• odświeżodśwież zestawienie aby upewnić
  się czy nie ma nowych treści

  Oprogramowanie


  a)aplikacja desktopowa-– instalowana na lokalnym dysku twardym lub w lokalnej sieci komputerowej-
  b)aplikacja webowa – brak konieczności instalacji, praca przez przeglądarkę webowąTAK
  c)mieszanaTAK (możliwość instalacji lokalnie
  w infrastrukturze – na serwerach klienta)
  Jeśli c)– proszę podać jakie funkcje realizowane są poprzez aplikację webową, a jakie poprzez aplikację desktopową?

  aplikacja może być zainstalowana lokalnie w infrastrukturze (na serwerach) klienta, praca odbywa się zawsze przez przeglądarkę.

  - w przypadku aplikacji webowych jaka jest zalecana przez producenta przepustowość łącza dla wysyłania i odbierania danych wyrażoną w bitach na sekundę?

  Usługobiorca musi posiadać łącze Internetowe o przepustowości przynajmniej 2 000 000 b/s (2 Mbit/s) w kierunku z Internetu do Usługobiorcy oraz 256 000 b/s (256kbit/s) w kierunku od Usługobiorcy do Internetu.

  2.1. Uwagi własne producenta oprogramowania:

  Niezależnie od pracy przez przeglądarkę, system umożliwia współpracę z sprzętem, np. z drukarką, drukarką fiskalną lub skanerem oraz podpisywanie dokumentów certyfikatem instalowanym na komputerze użytkownika.

 • Baza danych

  a)- w chmurze – baza udostępniona przez producenta oprogramowaniaTAK
  b)- instalowana na komputerze klienta w sieci lokalnejTAK (możliwość instalacji lokalnie
  w infrastrukturze – na serwerach klienta)
  3.1. czy istnieje możliwość umieszczenia bazy danych poza siecią wewnętrzną klienta, na jego sprzęcie lub wykupionym serwerze dedykowanym?

  Tak. Podstawowy model pracy opiera się na korzystaniu z udostępnionej przez dostawcę infrastruktury, bez konieczności inwestycji we własną infrastrukturę. W ramach indywidualnego zamówienia możliwa jest również instalacja na serwerze w siedzibie klienta lub innym udostępnionym przez klienta serwerze (np. hostowanym).

  3.2. czy w przypadku oddzielnej bazy danych dla każdej odrębnej lokalizacji istnieje możliwość automatycznej replikacji i synchronizacji danych między bazami?
  Tak. Nie ma jednak potrzeby aby klient pracował na różnych bazach w każdej lokalizacji – lokalizacje mogą pracować na jednym systemie w ramach jednej organizacji zachowując swoją odrębność. Jeżeli jednak Klient ma osobny system Mediporta dla każdej z lokalizacji a po czasie decyduje na prowadzenie całej dokumentacji tylko w jednym systemie jest możliwość migracji danych do jednego systemu Mediporta.

  3.3. W przypadku bazy zlokalizowanej w sieci lokalnej – czy wg producenta oprogramowania praca po wi-fi jest możliwa i zalecana (pod względem wydajności)?

  Tak, jest możliwa i zalecana z zachowaniem odpowiedniej przepustowości. Dzisiejsze rozwiązania w zakresie Wi-Fi pozwalają już na osiąganie dużej przepustowości znacznie większej niż zalecane minimum.

 • Baza danych cz.2

  3.4. W przypadku wykorzystywania bazy udostępnionej przez producenta oprogramowania – W jaki sposób mogę pobrać wszystkie zgromadzone w bazie dane, w sytuacji gdy zamierzam zrezygnować z przedłużania licencji na oprogramowanie?


  Licencja na oprogramowanie Mediporta jest zawierana na czas nieokreślony. W przypadku rezygnacji z oprogramowania obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Administrator zobowiązany jest odebrać od Podmiotu Przetwarzającego, z jego siedziby lub w inny ustalony z nim sposób, powierzone mu dane w terminie 14 dni od ustania obowiązywania Umowy. Podmiot Przetwarzający prześle informacje, na adres e-mail Przedstawiciela Administratora, przypominające o przedmiotowym obowiązku Administratorowi, niezwłocznie po ustaniu obowiązywania Umowy, a w przypadku gdy będzie to możliwe również na co najmniej 30 dni przed upływem końca obowiązywania Umowy i to co najmniej trzykrotnie. W przypadku nieodebrania danych przez Administratora, w terminie określonym powyżej, Podmiot Przetwarzający wezwie Administratora pisemnie do odebrania danych, wyznaczając mu dodatkowy 7-dniowy termin, liczony od dnia doręczenia wezwania. Dane przekazywane są w jednym z powszechnie stosowanych formatów wymiany danych.
 • Funkcje podstawowe Programu

  1.Czy program umożliwia wpisanie wszystkich danych pacjenta (włącznie z danymi opiekunów) wymagane przez art.25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta?(Dz.U.2017.1318 t.j. z dnia 2017.07.04)

  TAK

  2.Czy program spełnia wymogi, o których mowa w §80 Rozporządzenia MZ z 9 listopada 2015 r. ws. rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania? [Dz.U.2015.2069 z dnia 2015.12.08]

  TAK

  w szczególności: czy umożliwia śledzenie zmian w danych o diagnostyce i leczeniu?

  TAK

 • Wymagania systemu P1

  3.1.Czy program spełnia wymogi ogłoszonych 8.02.2019r na podstawie art.8b u.s.i.o.z. dokumentu : „Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców”? V 1.4.6 z 30-01-2019 r.TAK
  3.2.Jeśli w pkt 3.1. odpowiedź jest „TAK” , to czy oznacza to zgodność ze wszystkimi przywołanymi w dokumencie (linki) specyfikacjami? TAK**
  3.3.Czy program spełnia wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych?TAK


  **Tak, w zakresie usług mających zastosowanie w gabinetach lekarskich, których stosowanie jest wymagane dla nich przez obowiązujące przepisy prawa.   informacje powinny być skorelowane z danymi z zakładki „współpraca z SIM i Autoryzacja”
 • Importowanie danych

  5.1. Czy oprogramowanie producenta posiada możliwość automatycznego importu danych (import danych wg specyfikacji producenta oprogramowania, przez użytkownika systemu bez nadzoru i zaangażowania producenta) ?
  TAK
  5.2. Jeżeli tak to proszę podać jakie dane można zaimportować
  Dane pracowników i dane poradni, dane pacjentów i deklaracji POZ, rozszerzone dane pacjentów, wizyty, skierowania, recepty i kolejki oczekujących
  5.3. Czy producent oprogramowania świadczy usługę polegającą na imporcie danych do swojego systemu, na podstawie danych dostarczonych przez klienta ?
  Tak, na podstawie danych o określonej specyfikacji oraz na podstawie kopii baz danych innych wybranych dostawców oprogramowania dla gabinetów i przychodni.

  5.4. Uwagi własne producenta związane z importem danych
  Mediporta kładzie duży nacisk na poprawne przeniesienie danych z poprzedniego systemu aby wdrożenie platformy w gabinetach i przychodniach było płynne.
 • Eksport danych zawartych w bazie danych


  5.5. Czy program zawiera w chwili obecnej, lub będzie zawierał w przyszłości funkcję eksportu danych? (oczywiście nie chodzi tu o kopię bezpieczeństwa, która umożliwia odtworzenie danych tylko w tym programie)
  TAK
  5.6. Czy funkcjonalność ta będzie dotyczyła dokumentów:
  Od kiedy?
  a)EDM (dokumenty określone w rozp.MZ wydanym na podst.art.13a u.s.i.o.z)

  TAK

  Dostępna

  b)Innej dokumentacji med. niż EDM

  TAK

  Dostępna

  c)Całej dokumentacji zawartej w programie

  TAK

  Dostępna


 • Współpraca z Systemem Informacji Medycznej (SIM)

  Czy program uczestniczył w środowisku testowym w zakresie komunikacji z P1?TAK
  Czy testy wypadły pomyślnie? TAK

  Czy program posiada moduł obsługujący:
  TAK/NIEdodatkowo o module
  e-receptęTAK
  e-skierowNIEw realizacji
  e-zlecenieNIEw planach
  e-ZLA obsługiwany przez ZUSTAK  Autoryzacja wpisów

  6.1.Za pomocą których narzędzi program umożliwia autoryzację podpisu i pod którymi dokumentami?

  EDMnie-EDM
  a)kwalifikowanym podpisem elektronicznymTakTak
  b)podpisem zaufanym (Profil Zaufany)w planachw planach
  c)podpisem osobistym  (podpis w e-dowodzie)w planachw planach
  d)z wykorzystaniem sposobu potwierdzania udostępnionym bezpłatnie przez ZUSw realizacjiTak
 • Dodatkowe funkcje Programu

  Dodatkowe informacje o pożądanych funkcjonalnościach:
  Zgody i oświadczenia pacjentów:czy program daje możliwość generowania oświadczeń pacjentów wg własnego szablonu świadczeniodawcy? (do wydruku edytowanego przez użytkownika zaczytywane byłyby dane osobowe pacjenta, miejsce, data i dane świadczeniodawcy)TAK
  Czy program generuje księgę główną?TAK**

  ** Tak (główną, diagnostyczną, zabiegową)

  Jak wygląda współpraca programu z urządzeniami generującymi wyniki badań diagnostycznych? Czy program wczytuje zapis wyników tych badań do bazy danych, czy tez w inny sposób ułatwia organizację zbioru tych danych. Jeśli tak, to z jakimi systemami (urządzeniami) program może współpracować ?
  System umożliwia automatyczną wymianę informacji i wyników badań między siecią laboratoriów Diagnostyka i Alab a Mediportą.
  Czy testowana była współpraca programu z programami konwertującymi mowę na tekst? Czy program umożliwia taki sposób edycji dokumentów?
  NIE
  Dodatkowe wyjaśnienia do punktu:
  Współpraca z programami konwertującymi mowę na tekst nie była testowana, ale program wykorzystuje standardowe mechanizmy przeglądarki internetowej stąd dowolny program uzupełniający pola tekstowe będzie poprawnie współpracował z Mediportą.
 • Obsługa kontraktu z NFZ

  Czy program samodzielnie rozlicza kontrakt z NFZ ? TAK
  Czy program może obsługiwać listy oczekujących , włącznie z obowiązkiem raportowania pierwszego wolnego terminu w każdy dzień roboczy i nowowprowadzonych harmonogramów przyjęć?TAK
  Czy można rozszerzyć funkcjonalność programu o zapisy online , o których mowa w art.23a (kolejki online) ustawy o świadczeniach? TAK
  Czy program obsługuje Śląski Oddział NFZ? TAK


  Które rodzaje świadczeń program rozlicza?

  a)Podstawowa Opieka Zdrowotna
  b)Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
  c)Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
  d)Rehabilitacja Lecznicza i Fizjoterapia
  e)Leczenie Stomatologiczne
  f)Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
  g)Opieka paliatywna i hospicyjna
  h)Profilaktyczne Programy Zdrowotne
  i)Leczenie szpitalne jednego dnia

oprogramowanie | baza danych | baza danych cz.II | funkc.podstawowe | wymagania P1 | import danych | eksport danych | wsp-praca z SIM i autoryzacja | funkc.dodatkowe | NFZ