• odświeżodśwież zestawienie aby upewnić
  się czy nie ma nowych treści

  Oprogramowanie


  a)aplikacja desktopowa instalowana na lokalnym dysku twardym lub w lokalnej sieci komputerowej

  --

  b)aplikacja webowa – brak konieczności instalacji, praca przez przeglądarkę webową

  TAK

  c)mieszana

  --

  Jeśli c)– proszę podać jakie funkcje realizowane są poprzez aplikację webową, a jakie poprzez aplikację desktopową?  - w przypadku aplikacji webowych jaka jest zalecana przez producenta przepustowość łącza dla wysyłania i odbierania danych wyrażoną w bitach na sekundę?

  ok. 5Mb/s pobieranie, 1Mb/s wysyłanie

  2.1. Uwagi własne producenta oprogramowania:

  --

 • Baza danych

  a)- w chmurze – baza udostępniona przez producenta oprogramowania

  TAK

  b)- instalowana na komputerze klienta w sieci lokalnej

  NIE

  3.1. czy istnieje możliwość umieszczenia bazy danych poza siecią wewnętrzną klienta, na jego sprzęcie lub wykupionym serwerze dedykowanym?

  NIE

  3.2. czy w przypadku oddzielnej bazy danych dla każdej odrębnej lokalizacji istnieje możliwość automatycznej replikacji i synchronizacji danych między bazami?
  TAK

  3.3. W przypadku bazy zlokalizowanej w sieci lokalnej – czy wg producenta oprogramowania praca po wi-fi jest możliwa i zalecana (pod względem wydajności)?

  n/d

 • Baza danych cz.2

  3.4. W przypadku wykorzystywania bazy udostępnionej przez producenta oprogramowania – W jaki sposób mogę pobrać wszystkie zgromadzone w bazie dane, w sytuacji gdy zamierzam zrezygnować z przedłużania licencji na oprogramowanie?


  Plik XML ( w dowolnym momencie można pobrać taki plik)
 • Funkcje podstawowe Programu

  1.
  Czy program umożliwia wpisanie wszystkich danych pacjenta (włącznie z danymi opiekunów) wymagane przez art.25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta?(Dz.U.2017.1318 t.j. z dnia 2017.07.04)
   

  TAK

  2.
   Czy program spełnia wymogi, o których mowa w §80 Rozporządzenia MZ z 9 listopada 2015 r. ws. rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania? [Dz.U.2015.2069 z dnia 2015.12.08]
   

  TAK


   w szczególności: czy umożliwia śledzenie zmian w danych o diagnostyce i leczeniu?
   

  TAK • Wymagania systemu P1

  3.1.
   Czy program spełnia wymogi ogłoszonych 8.02.2019r na podstawie art.8b u.s.i.o.z. dokumentu : „Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców”? V 1.4.6 z 30-01-2019 r.<

  *

  3.2.
   Jeśli w pkt 3.1. odpowiedź jest „TAK” , to czy oznacza to zgodność ze wszystkimi przywołanymi w dokumencie (linki) specyfikacjami?
   

  nie**

  3.3.
   Czy program spełnia wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych?
   

  nie***
  * Testujemy
  ** Nie, ale testujemy
  *** Nie, w trakcie przygotowań
   informacje powinny być skorelowane z danymi z zakładki „współpraca z SIM i Autoryzacja”
 • Importowanie danych

  5.1. Czy oprogramowanie producenta posiada możliwość automatycznego importu danych (import danych wg specyfikacji producenta oprogramowania, przez użytkownika systemu bez nadzoru i zaangażowania producenta) ?

  NIE

  5.2. Jeżeli tak to proszę podać jakie dane można zaimportować

  --

  5.3. Czy producent oprogramowania świadczy usługę polegającą na imporcie danych do swojego systemu, na podstawie danych dostarczonych przez klienta ?

  TAK


  5.4. Uwagi własne producenta związane z importem danych

  Aby dokonać importu potrzebujemy otrzymać od gabinetu backup. Support jest bezpłatny, wystarczy opłacić pierwszy abonament. Wykonujemy import danych ze wszystkich popularnych programów dostępnych na polskim rynku.
 • Eksport danych zawartych w bazie danych


  5.5. Czy program zawiera w chwili obecnej, lub będzie zawierał w przyszłości funkcję eksportu danych? (oczywiście nie chodzi tu o kopię bezpieczeństwa, która umożliwia odtworzenie danych tylko w tym programie)

  TAK

  5.6. Czy funkcjonalność ta będzie dotyczyła dokumentów:

  Od kiedy?

  a)EDM (dokumenty określone w rozp.MZ wydanym na podst.art.13a u.s.i.o.z)

  TAK

  już

  b)Innej dokumentacji med. niż EDM

  TAK

  już

  c)Całej dokumentacji zawartej w programie

  TAK

  już


 • Współpraca z Systemem Informacji Medycznej (SIM)

  Czy program uczestniczył w środowisku testowym w zakresie komunikacji z P1?NIE
  Czy testy wypadły pomyślnie? N/d

  Czy program posiada moduł obsługujący:
  TAK/NIEdodatkowo o module
  e-receptę  
  e-skierow  
  e-zlecenie  
  e-ZLA obsługiwany przez ZUS  

  Autoryzacja wpisów

  6.1.Za pomocą których narzędzi program umożliwia autoryzację podpisu i pod którymi dokumentami?

  EDMnie-EDM
  a)kwalifikowanym podpisem elektronicznym  
  b)podpisem zaufanym (Profil Zaufany)  
  c)podpisem osobistym  (podpis w e-dowodzie)w trakcie*)
  d)z wykorzystaniem sposobu potwierdzania udostępnionym bezpłatnie przez ZUS  
  *) Ankieta Medyczna poprzez wersje mobilnąna tablecie
 • Dodatkowe funkcje Programu

  Dodatkowe informacje o pożądanych funkcjonalnościach:
  Zgody i oświadczenia pacjentów:czy program daje możliwość generowania oświadczeń pacjentów wg własnego szablonu świadczeniodawcy? (do wydruku edytowanego przez użytkownika zaczytywane byłyby dane osobowe pacjenta, miejsce, data i dane świadczeniodawcy)

  TAK

  Czy program generuje księgę główną?TAK

  Jak wygląda współpraca programu z urządzeniami generującymi wyniki badań diagnostycznych? Czy program wczytuje zapis wyników tych badań do bazy danych, czy tez w inny sposób ułatwia organizację zbioru tych danych. Jeśli tak, to z jakimi systemami (urządzeniami) program może współpracować ?
  Program ma oddzielną aplikację dla pacjenta z informacjami, które udostępnia Gabinet, a mogą to być Karta Pacjenta, zdjęć RTG, wizyty, plany leczenia, zgody, oświadczenia, finanse itp. Dostęp do swoich danych Pacjent dostaje za pomocą wygenerowanego hasła SMS lub e-mail, a następnie ściąga aplikację na telefon.

  Czy testowana była współpraca programu z programami konwertującymi mowę na tekst? Czy program umożliwia taki sposób edycji dokumentów?

  TAK

  Dodatkowe wyjaśnienia do punktu:

  Funkcjonalność zmiany mowy na tekst jest dostępna w aplikacji mobilnej FELG Dent na telefony iOS i Android.
 • Obsługa kontraktu z NFZ

  Czy program samodzielnie rozlicza kontrakt z NFZ ?

  NIE

  Czy program może obsługiwać listy oczekujących , włącznie z obowiązkiem raportowania pierwszego wolnego terminu w każdy dzień roboczy i nowowprowadzonych harmonogramów przyjęć?

  NIE

  Czy można rozszerzyć funkcjonalność programu o zapisy online , o których mowa w art.23a (kolejki online) ustawy o świadczeniach?

  TAK

  Czy program obsługuje Śląski Oddział NFZ?

  NIE  Które rodzaje świadczeń program rozlicza?

  --

  10. Dodatkowe informacje i objaśnienia

oprogramowanie | baza danych | baza danych cz.II | funkc.podstawowe | wymagania P1 | import danych | eksport danych | wsp-praca z SIM i autoryzacja | funkc.dodatkowe | NFZ