Schemat współpracy podmiotów odpowiedzialnych za opiekę zdrowotna nad uczniami (głównie aspekt stomatologiczny)
tekst ustawy
integruje działania osób sprawujących opiekę-art.13
organ prowadzący
Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. Zespół POZ lub lekarz POZ
   
zapewniają warunki organizacyjne opieki
  współpraca PIEL-LekDent
art. 4  
Dyrektor Szkoły Rodzice  
 
 
 
 
 
info  
  wymiana informacji nt stanu zdrowia w zakresie niezbednym do realizacji opieki stm.
Nauczyciele współpraca 1
 
   
Pedagog   podejmowanie wspólnych działań w zakresie
 
2 a)profilaktyki
  b)promocji zdrowia j.u.  
Lekarz dentysta higienistka stomatologiczna   c)identyfikacji czynników ryzyka i zagrożeń
art..16      
kompetencje tylko w  zakresie edukacji zdrow. i promocji zdrowia
poza kolejnością
żadnych świadczeń profilaktycznych  co dokładnie oznacza , że uczniowie szkoły, z którą Gabinet zawarł porozumienie mają udzielane świadczenia "poza kolejnościa"?  - art..29 pkt 3 ustawy
    art..3 ust.3
art..10
 
W N I O S K I:
współpraca Pielęgniarki z Rodzicami  art17
1.  Współpraca pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania albo higienistki szkolnej z rodzicami albo pełnoletnimi uczniami polega na: Higienistka stm ma pozycję niezalezna od lekarza dentysty, ale ustawa nie daje jej kompetencji do zadnych świadczeń- tylko promocja i edukacja
1) przekazywaniu informacji o:        
a) stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia,     całość opieki koordynuje Pielęgniarka
b) terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami,
kontakt lekarza dentysty z Rodzicami odbywa się tylko za pśrednictwem Pielęgniarki
c) możliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami; informacje o zdrowiu i potrzebach j.u. uczniów obarczone biurokracją- potrzeba na ich wymianę osobnej zgody i sa załączane do dokumentacji medycznej
2) informowaniu i wspieraniu rodziców lub pełnoletnich uczniów w:  
a) organizacji korzystania ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej nad uczniami, w tym profilaktycznych badań lekarskich, badań przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz szczepień ochronnych,
b) realizacji zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza dentysty;
3) uczestniczeniu w zebraniach z rodzicami albo zebraniach rady rodziców, w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów. NIL, wrzesień 2019r.