Komisja Stomatologiczna

opieka nad uczniami:

Uczeń przyjmowany "poza kolejnością"

O który przepis chodzi?

Do artykułu 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 • Art. 47c.

  Art.47c [Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń poza kolejnością]

  1. Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b, osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi, żołnierze zastępczej służby wojskowej, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych oraz osoby deportowane do pracy przymusowej mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
  2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
  3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
  4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
  5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.
  6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c.

 • ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami dodała art.47ca:
  "Art. 47ca. W gabinecie dentystycznym w szkole oraz w gabinecie dentystycznym prowadzonym przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, z którym organ prowadzący szkołę zawarł porozumienie, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078), uczniowie tej szkoły korzystają ze świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego poza kolejnością.";

 • Interpretacja

  Kluczowy dla zrozumienia obowiazku, jaki z tego przepisu wynika dla gabinetu jest zapis ust.4 art.47c :
  "4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest moliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia."

  Świadczenia stomatologiczne nie są świadczeniami AOS, więc nie dotyczy też ich podany termin 7 dniowy. Niemniej przyjęcie powinno nastapić -jak to zostało sformułowane- w "innym terminie poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących"

  Ważne, że nie oznacza to w każdym przypadku dezorganizacji planu przyjęć na dany dzień, o czym trzeba wiedzieć negocjując Porozumienie z organem prowadzącym szkołę.
  Cały czas , niezależnie od tej ustawy obowiązuje zapis rozporządzenia koszykowego (wykaz swiadczen gwarantowanych dla leczenia stomatologicznego) przewidującego, że pacjent zgłaszający sie z bólem przyjmowany jest z dniu zgłoszenia.