II. FUNKCJONALNOŚCI  WYMAGANE   objaśnienie uwagi
1. spełnianie wymogów przepisów prawa co do zawartości dokumentacji- wg schematu zamieszczonego powyżej    
1a Spełnianie wymogów opisanych dokumentem MZ "Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców” dlaczego to ważne?  
  Funkcjonalności opisane w rozdziale 9 Rozporządzenia MZ* § 80, pkt:  
2. 1) zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą; 1)    
3. 2) integralność treści dokumentacji i metadanych polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur; 2) b.ważna funkcjonalność- jej brak poza naruszeniem standardu może podważać wiarygodność wpisów w przypadku sporu  
4) identyfikację osoby dokonującej wpisu oraz osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i dokumentowanie dokonywanych przez te osoby zmian w dokumentacji i metadanych; 4)  
Wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany błędnie, skreśla się go i zamieszcza adnotację o przyczynie błędu oraz datę i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji, § 4  
4. 3) stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych; 3) autoryzacja wpisów za pomocą logowania EDM będzie wymagała autoryzacji wpisów poprzez podpis elektorniczny
5. 5) przyporządkowanie cech informacyjnych dla odpowiednich rodzajów dokumentacji, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3; 5)    
6. 6) udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu, w formacie, w którym jest ona przetwarzana (XML albo PDF); 6) eksport części dokumentacji (np. pojedynczego pacjenta)  
7. 7) eksport całości danych w formacie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 13ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; 7) funkcjonalność niezwykle ważna przepis wymaga zmiany
  W przypadku przeniesienia dokumentacji do innego systemu teleinformatycznego, do przeniesionej dokumentacji przyporządkowuje się datę przeniesienia oraz informację, z jakiego systemu została przeniesiona. § 84. <-czytaj obok
8. 8) funkcjonalność wydruku dokumentacji. 8) do wydruku odnoszą się też inne przepisy Rozporządzenia: strony musza być numerowane, pierwsza zawiera pełne oznaczenie pacjenta, następne: co najmniej imię i nazwisko  
8a.  2. W przypadku gdy dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej jest udostępniana w postaci papierowych wydruków, osoba upoważniona przez podmiot potwierdza ich zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatruje swoim oznaczeniem, zawierającym imię, nazwisko, stanowisko i podpis. Dokumentacja wydrukowana powinna umożliwiać identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych § 83.  
9. W przypadku gdy do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej ma być dołączona dokumentacja utworzona w innej postaci, w tym zdjęcia radiologiczne lub dokumentacja utworzona w postaci papierowej, osoba upoważniona przez podmiot wykonuje odwzorowanie cyfrowe tej dokumentacji i umieszcza je w systemie informatycznym w sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność dokumentacji. § 81    
III. FUNKCJONALNOŚCI  POŻĄDANE § objaśnienie uwagi
1. możliwość podpisywania dokumentów elektronicznych podpisem elektronicznym (gotowość do implemnetacji elektronicznego PWZ) art..17 ust.3 ustawy o sysemie informacji w ochronie zdrowia będzie wymagane przy EDM
2. prowadzenie obowiązkowych wykazów ,np.:  
a)księga główna podmiotów leczniczych         
b)wykaz udostępnionej dokumentacji      art..27 ust.4 ustawy.o pr.pacjenta jest to również jeden z rejestrów czynności przetwarzania RODO
3. możliwość impementacji własnych  szablonów dokumentów  (np..Oświadczenia zgody na leczenie).  z poziomu karty pacjenta można wygenerować oświadczenie do podpisu, zawierające niezbędne dane pacjenta (pobierane z karty) wraz ze zdefiniowana przez siebie treścią
4. Metoda autoryzacji  oświadczeń składanych przez pacjenta to odrębne zagadnienie- jeśli zgodnie z prawem dojdzie do rozszerzenia metod autoryzacji oswiadczeń- oczekujemy pojawienia się tej funkcjonalności w programach nie wiadomo kiedy władze publiczne wyposażą pacjentów w narzędzie autoryzacji oświadczeń. Może wyjściem będzie umocowanie w prawie dotąd "niekonwencjonalnych" technik jak podpis na specjalnych przystawkach, odcisk kciuka, identyfikacja głosu
5. łączność z SIM (Systemem Informacji Medycznej) zapytaj przyszłego dostawcę czy brał udział (i z jakim skutkiem) w środowisku testowym organizowanym przez CSIOZ
6. obsługa e-recepty art..56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia od 1.01.2020
7. obsługa e-skierowania od 1.01.2021
8. obsługa e-zwolnienia   kluczowym zagadnieniem jest tu "otwartość" aplikacji ZUS-u 
9. obsługa rozliczeń z NFZ   zapoznaj się z Ankietą!
10. kalendarze przyjęć  
11. zapisy online